Pályázati felhívás - Főigazgató (Rendelőintézet)

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Pályázat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

 

(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)

 

főigazgatói (magasabb vezető) beosztás

 

ellátására.

 

A megbízás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő napja: 2017. december 28.

Megszűnésének időpontja: 2022. december 27.

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése és irányítása. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséről.

Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorol (a gazdasági igazgató felett egyéb munkáltatói jogokat). Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.

 

Pályázati feltételek:

 • Orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség.
 • Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés.
 • Legalább ötéves vezetői gyakorlat.
 • Büntetlen előélet.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A betöltendő közalkalmazotti munkakör: a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtását meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével),
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a Képviselő-testületi zárt ülésen történő tárgyalásáról (igény esetén)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói pályázata” szöveget.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen, 2017. november 30-án kerül sor.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

Az állás 2017. december 28. napjától tölthető be.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának Titkárságától (06-49/548-010).
 
 
 
 
 
Leíratkozna?