Pályázat - Intézményvezető

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás

ellátására.

A megbízás időtartama: 5 év 

A megbízás kezdő napja: 2018. október 1.

Megszűnésének időpontja: 2023. szeptember 30.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti alapellátást, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátást nyújtó integrált intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése és irányítása. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról való gondoskodás, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése. Az intézmény vezetője az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.

Pályázati feltételek:

 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerinti felsőfokú végzettség.
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, vagy a szociális ellátás, vagy az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • Legalább 5 év vezetői gyakorlat a gyermekjóléti szolgálat és a szociális ellátás, igazgatás területén.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
 • A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A betöltendő közalkalmazotti munkakör: a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szociális szakvizsgával való rendelkezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak az irányadóak.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján került kiállításra,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés időpontja: 2018. május 10.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázata” szöveget.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2018. augusztus 30-án kerül sor.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdésében meghatározott személyek.

Az állás 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztálya (06-49/548-031).

 
 
 
 
 
Leíratkozna?