Pályázat - Igazgató

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)

igazgatói (magasabb vezető) beosztás

ellátására.


A megbízás időtartama: 5 év 

A megbízás kezdő napja: 2018. október 15.

Megszűnésének időpontja: 2023. október 14.


A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézményt, felelős az intézmény által ellátandó feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.

Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.

A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról való gondoskodás.

Az intézmény vezetője az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.

Pályázati feltételek:

 • Gazdaságtudományi egyetemi végzettség.
 • Büntetlen előélet.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
 • A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A betöltendő közalkalmazotti munkakör: a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján került kiállításra,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés időpontja: 2018. május 10.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói pályázata” szöveget.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2018. augusztus 30-án kerül sor.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai: alpolgármester, a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke.

Az állás 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztálya (06-49/548-031).

 
 
 
 
 
Leíratkozna?