Állásajánlat - Gazdasági igazgató

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)

gazdasági igazgatói (magasabb vezető) beosztás

ellátására.

 

A megbízás kezdő napja: 2020. február 1.

Megszűnésének időpontja: 2022. december 31.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági vezető a 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet alapján vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, gondoskodik az intézmény költségvetésének és beszámolójának elkészítéséről. Gazdasági intézkedéseket hoz, a gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdálkodási, pénzügyi, könyvviteli, adatszolgáltatási munkájához, ellenőrzi azt, és felügyeli - az általa kialakított rend szerint - a kötelezettségvállalásokat.


Pályázati feltételek:

 • Felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Legalább három éves vezetői gyakorlat,
 • Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A betöltendő közalkalmazotti munkakör: a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására, a vezetői pótlékra és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.


A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével),
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás lezárulásáig a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a képviselő-testületi zárt ülésen történő tárgyalásáról (igény esetén).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.


A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói pályázata” szöveget.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2020. január 30-án kerül sor.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

Az állás 2020. február 1. napjától tölthető be.


A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának Titkárságától (06-49/548-010).

 
 
 
 
 
Leíratkozna?