Pályázat - Igazgató

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
(3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.)

igazgatói (magasabb vezető) beosztás

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő időpontja: 2020. július 1.

A megszűnés időpontja: 2025. június 30.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a Kjt., valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 3. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés a Vhr. 6/A. § (1) bekezdés aa) vagy ab) pontja szerint.
 • A képesítési követelménynek megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének és szakképzettségének megfelelően kerül megállapításra.
 • Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.
 • Büntetlen előélet.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
 • Magyar nyelvtudás a Vhr. 2. § (3) bekezdése alapján.

Előnyt jelent:

 • Szakmai szervezetekben betöltött tisztség.
 • Szakmai munkakörben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
 • a Vhr. 6/G. § (2) bekezdésében előírt képzés elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a képzést elvégzi,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program),
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével) a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől, és foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. május 28.

A Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán történő megjelentetés időpontja
2020. április 8.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály (06-49/548-031).

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázata” szöveget.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, várhatóan 2020. június 25-én kerül sor.

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, illetve a Vhr. 7. § (2) bekezdése alapján létrehozott bizottság, továbbá a Képviselő-testület kultúráért felelős szakbizottsága véleményezi.

A magasabb vezetői beosztás a Képviselő-testület döntését követően 2020. július 1. napjától tölthető be.

 
 
 
 
 
Leíratkozna?