Emberközpontú, válságálló költségvetés

kr pmA polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót ezúttal is élőben közvetítette a Tisza TV.

Február 15-én dr. Fülöp György polgármester - a veszélyhelyzet miatt kapott törvényi felhatalmazás alapján - rendeletet hozott Tiszaújváros önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről. A csökkenő bevételekkel, ugyanakkor növekvő kiadásokkal és elvonásokkal számoló pénzügy terv kiemelt célja, hogy válságálló legyen, biztosítsa az igazságos társadalmi újraelosztást és a cselekvő szolidaritást, mindemellett a jövőt is szolgálja.

A járványhelyzet miatt a „megszokott felállásban” dr. Fülöp György polgármester dr. Juhos Szabolcs jegyző segítségével ismertette az eredetileg a képviselő-testület ülésére tervezett napirendi pontokat, az ezekkel kapcsolatos előterjesztéseket, döntéseket. Mindenekelőtt a város 2021. évi költségvetéséről szólót, melyet - közölte a polgármester – a frakcióvezetőkkel is egyeztetett.

A költségvetésről általánosan

Tiszaújváros önkormányzatának költségvetése elé dr. Fülöp György polgármester írt rövid összefoglaló bevezetőt:

„Az önkormányzati költségvetés tervezése és összeállítása minden évben alapos előkészítést, pontos, precíz és körültekintő munkát követel meg. Különösen igazak ezek a követelmények az idei évre vonatkozóan, hiszen egy komoly járványügyi helyzetben, rendkívüli intézkedések között igyekszünk városunk lakóinak egészségét megóvni, a súlyosabb egészségügyi krízist elkerülni, mindemellett kötelességünk a város zavartalan működésének feltételeit megteremteni, és a nehéz helyzetbe került embertársainkon segíteni.

Mindannyiunk előtt ismert, hogy az elmúlt év a pandémia, és a kialakult gazdasági válság igen nehéz helyzetbe hozta a gazdaság szereplőit, és ezzel összefüggésben sok ember, család küszködik tartós krízissel.

A fentiek mellett a központi intézkedések is jelentős hatással vannak az önkormányzat költségvetésére. A jelenlegi számokat tekintve megállapítható, hogy közhatalmi bevételeink körülbelül a 2013-as szinten teljesülhetnek, amely komoly bevételkiesést jelent, miközben a működési kiadásaink is nőttek az infláció és a bérfejlesztések hatására.

Éppen ezért kiemelt célunk, hogy idei költségvetésünk válságálló legyen, és nagyon fontos, hogy az önkormányzat akkor is tudjon támogatást adni a rászorulóknak, amikor tőle - különféle elvonások miatt - pénzügyi forrásokat vesznek el.

Mindezek alapján önkormányzatunk 2021. évi költségvetése elsősorban emberközpontú, biztosítani fogja az igazságos társadalmi újraelosztást és a cselekvő szolidaritást. Ezzel a leginkább hátrányos helyzetű családoknak, gyermekeknek és időseknek tudunk majd hathatós segítséget nyújtani.

Ugyanakkor az idei büdzsé egyben a jövőt is szolgálja, hiszen minden olyan lehetőséget, eszközt megragadunk (pl. a keleti lakóövezet fejlesztése), amellyel a fiatalokat, a családalapítókat városunkban tarthatjuk, vagy idevonzhatjuk.

Úgy gondolom, hogy a költségvetésben megfogalmazott alapelveink maradéktalan betartásával bizakodva tekinthetünk a 2021-es év elé, önkormányzatunk sikeresen elláthatja kötelező és önként vállalt feladatait, fejlesztési célkitűzéseit Tiszaújváros polgáraival együttműködve.”

Csökkenő bevételek, növekvő kiadások, elvonások

A központi jogalkotás, valamint a mindennapjainkat meghatározó világjárvány hatására folyamatosan gyengül az önkormányzatok öngondoskodó képessége, szűkül a mozgástér, kevesebb a működtetésre, fejlesztésekre fordítható forrás. Nem kivétel ez alól városunk sem - áll az előterjesztésben.

Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is olyan kiadási tételek jelennek meg a költségvetésben, amelyek jelentősen befolyásolják a lehetőségeket. Bevételt csökkentő tételek a gépjárműadó állam által történő elvonása, kiadást növelő tételek a szolidaritási hozzájárulás, a minimálbér, a garantált bérminimum emelése, melyhez nem részesül központi forrásban az önkormányzat, valamint a járvány miatti védekezéshez kapcsolódó kiadások.

A működési költségvetés kiadásainak egyik legjelentősebb tétele 2021-ben is a szolidaritási hozzájárulás. A törvény értelmében a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Tiszaújváros önkormányzatát szolidaritási hozzájárulás címén az idén 1.768.584.290 Ft befizetési kötelezettség terheli.

Számos feladat, fejlesztési elképzelés megvalósításában gondolkodik az önkormányzat, azonban a vázolt okok miatt ezek végrehajtása csak a mindenkori pénzügyi lehetőségekhez mérten, tudatos, fegyelmezett szemlélet mellett, ütemezetten történhet.

Tény, hogy Tiszaújváros múltja, jelene és jövője szorosan összefügg az itt működő ipari vállalatokkal. A helyi gazdasági szféra teljesítménye - elsősorban a helyi iparűzési adóra, mint legjelentősebb bevételi forrásra gyakorolt hatása révén - döntően meghatározza az önkormányzat mozgásterét. Mindezekre tekintettel fokozottan szükséges vizsgálni a világpiaci folyamatoknak a helyi gazdasági környezetre gyakorolt hatásait, valamint a dinamikusan változó jogszabályi környezetet.

A mostani költségvetés ugyan egy évre készül, de a körülmények fokozottan indokolják a tudatos, felelős és előrelátó tervezési szemléletet, mely megköveteli azt, hogy 2021-ben is takarékos legyen a gazdálkodás, valamint azt is, hogy megfelelő tartalék képződjön annak érdekében, hogy a város képes legyen szembenézni az elkövetkező időszak kihívásaival.

Fontos, hogy az önkormányzat 2021-ben is a kialakult szervezeti keretek között kívánja ellátni a feladatait, mind az intézmények, mind a gazdasági társaságok esetében. A gazdasági társaságok tekintetében azonban vizsgálni szükséges a még hatékonyabb struktúra kialakításának lehetőségeit.

A legfőbb számok

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 7 milliárd Ft, melyet az előző évi maradvány 1 milliárd Ft-tal, hosszú lejáratú hitel felvétele 462 millió Ft-tal, az állampapírok visszaváltása 1 milliárd Ft-tal egészít ki, így a bevételek főösszege 9,5 milliárd Ft.

A költségvetési kiadások tervezett előirányzata közel 9,5 milliárd Ft - ebből a működési költségvetés kiadásainak előirányzata 8,3 milliárd Ft, a felhalmozási költségvetés kiadásainak előirányzata közel 1,2 milliárd Ft.

A bevételek és a kiadások főösszegének egyezősége ellenére a költségvetési hiány (az éves költségvetési bevételek, kiadások) közel 2,5 milliárd Ft.

Ennek csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

Az előző évhez képest az önkormányzat működési támogatásai, az államháztartáson belülről várható működési célú támogatások, a felhalmozási bevételek előirányzata növekszik, a közhatalmi bevételek, a működési bevételek, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a finanszírozási bevételek előirányzata pedig csökken. A forrásokat az óvatosság elve alapján vették számba, de a költségvetés bevételi oldala biztosítja a közszolgáltatások, szolgáltatások megszokott színvonalának ellátását.

A középületek, közterületek állagának megőrzésére, műszaki színvonalának emelésére, beruházásokra, felhalmozási célú támogatásokra közel 1,2 milliárd Ft áll a költségvetésben rendelkezésre.

A Kormány 2019-ben engedélyezte egy infrastruktúrafejlesztési hitel felvételét (462 millió Ft), így a közbeszerzési eljárás sikeres lezárása esetén a keleti lakóövezetben a közművek kiépítését követően az építési telkek értékesíthetővé válnak, és megvalósulhat a Szent István út 1-11. számú épület mögötti közterület rekonstrukciója.

Saját forrásból a városközponti tó rézsűvédelmének kivitelezése szerepel a tervben.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 7.017.692.741 Ft, mely a 2020. évi eredeti előirányzattól 7,9%-kal alacsonyabb.

Néhány részlet

A már említett közhatalmi bevételeket a helyi adók, a helyi adókhoz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek alkotják. A tervezett előirányzat 4.207.878.000 Ft, mely 24,6%-kal alacsonyabb a 2020. évi eredeti előirányzatnál.

A helyi adók tervezése során a hatályos helyi adórendeleteket, a törvényi változásokat, a 2020. évi tényleges teljesítést, az adóbevallások alapján számszerűsíthető adóelőlegeket és a már befizetett adót, az adóköteles adótárgyakat, illetve ezek prognosztizált változását vették figyelembe.

Építményadóban a 648.000.000 Ft előirányzatot a 2015-től hatályos 900 Ft/m2-es adómérték, a magánszemélyeket érintő, változatlan mértékű adókedvezmények, adómentességek megtartása, valamint a 2020-ban használatba vett új építésű építmények esetében, a 3 évig terjedő, határozott idejű, 200 Ft/m2-es kedvezményes adómérték indokolja. A tervszám 2,05%-kal meghaladja a 2020. évi előirányzatot, ennek elsődleges oka, hogy magasabb ellenőrzésekből származó bevétellel kalkulálnak az év folyamán.

A helyi iparűzési adó bevétel tervezett előirányzata 3.550.000.000 Ft. A tervszám az előző év módosított előirányzatához képest jelentősen csökken, és számos kockázatot rejt magában, miután a koronavírus-világjárvány a helyi gazdaság egyes szegmenseit (autóipari beszállítók, gumigyártás, éttermi vendéglátás) érintő negatív hatása várhatóan fokozottabban fog megmutatkozni a visszautalások és az előlegek megállapítása során. A csoportszintű petrolkémiai árrés enyhe növekedése ellenére a MOL Petrolkémia Zrt. adóteljesítménye 2020-ban csökkent és a műgumigyártól továbbra sem várható még adóbevétel, ugyanakkor tovább halad a poliol beruházás és várhatóan elkezdődik a Tiszai Erőmű felújítása is.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 1.178.373.816 Ft-ot tesznek ki, ebből a beruházások előirányzata 576.628.457 Ft, a felújításoké 460.303.559 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadásoké 141.441.800 Ft.

(A költségvetés egyes részleteire, illetve a további polgármesteri döntésekre (melyek a városi honlapon az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben is megtekinthetők) későbbi számainkban visszatérünk.)

Ferenczi László

A négy alappillér

A költségvetés négy alappilléren nyugszik, melyekre szóbeli kiegészítésében dr. Fülöp György hangsúlyosan is kitért.

Az új típusú koronavírus járvány elleni védekezés pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

- Azért fogalmazunk ilyen általánosan, mert a járvány elleni védekezés, a járványkezelés, nem egy statikus dolog, nincsenek bevált receptjeink. Azt láttuk az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, hogy folyamatosan és dinamikusan változnak a dolgok. Erre mindig lesz pénz. Az emberi élet egyszeri és pótolhatatlan, és nekünk azon kell dolgozni, hogy mindenkit meg tudjunk védeni.

Az önkormányzati szférában dolgozó munkaerő és munkahelyek megtartása. Az eddig elért bérszínvonal és anyagi juttatások megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése a bevételek függvényében (pl.: egyéb juttatások, évközi vagy év végi elismerés).

- A legfontosabb üzenet az, hogy mindenkinek megmarad a munkahelye, vannak olyan munkakörök, ahol most más típusú munkát végeznek, például a fürdőben éppen karban- tartanak, az intézményi karbantartásba segítenek be, de mi azt gondoljuk, hogy ezek az emberek az elmúlt években, évtizedekben rengeteget tettek a városért. Most a város felelőssége az, hogy biztosítsa a munkahelyeket. Nem lesz létszámleépítés, nem tervezünk bércsökkentést. Sőt, ha úgy alakul a város bevétele, vagy olyan befektetők érkeznek, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt években, vagy rendszeres, vagy egyszeri, vagy többszöri juttatással elismerjük az önkormányzati érdekszférában dolgozókat.

Együttműködés a helyi gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal annak érdekében, hogy az általuk foglalkoztatottak munkahelyei megmaradhassanak.

Takarékos, ésszerű és átlátható önkormányzati gazdálkodás folytatása, és a közpénzek Tiszaújvárosban élők érdekében történő felhasználása.

- Ez tehát az a négy alappillér, amire építettük a költségvetést. Ennek a költségvetésnek válságállónak kell lennie, hogy a gazdasági válságot, a járványt és az abból következő gazdasági problémákat kezelni tudja. Én bátran kijelentem, hogy ez egy válságálló költségvetés, amely emberközpontú, az itt élő emberek érdekeit szolgálja. Odafigyelünk arra, hogy igazságos társadalmi újraelosztás legyen, és arra is, hogy ne csak beszéljünk róla, hogy van ilyen, hogy szolidaritás, hanem a mindennapokban gyakoroljuk is. Ez az úgynevezett cselekvő szolidaritás. Ez az, amikor a szociális ellátórendszerünket olyan elemekkel bővítettük, úgy erősítettük meg, hogy mindenkinek, aki rászoruló, tudjunk segíteni. Nekem polgármesterként mindig összvárosi érdeket kell nézni. Én nem látok a városban jobboldaliakat, nem látok baloldaliakat, nem látok „középoldaliakat”, én városlakókat látok, meg olyan embereket látok, akiknek szükségük van a segítségre, meg olyan embereket látok, akik együttműködnek velünk azért, hogy ez a város továbbra is sikeres legyen. Azt tudom ígérni, hogy mindenkinek segíteni fogunk. Annak ellenére is, hogy a várost is sújtják elvonások. Mondhatnám azt egy kicsit irodalmian, hogy noha tőlünk elvesznek, mi akkor is adunk, ha nekünk nem segítenek, mi akkor is fogunk segíteni. Nagyon fontos alapelvnek tartjuk, hogy a költségvetés transzparens, átlátható legyen. Tisztességesen hajtsuk végre, korrupciómentesen. Erről bátran lehet beszélni, mert ebben a városban nincsenek ilyen típusú ügyek, és nem is lesznek. Itt nem lesz haveri kapitalizmus, és nem fog épülni lojalitás alapú gazdaság.