Tűz, pénz, munka, marketing

kr ules 1Elkészült a két szerállás átalakítása.A zárt ajtók mögött tárgyalt napirendi pontok miatt meglehetősen hosszúnak bizonyult Tiszaújváros képviselő-testületének november 30-án tartott ülése. A grémium újabb öt évre Nagyné Kántor Juditot nevezte ki a rendelőintézet főigazgatójává. A képviselők elfogadták a tűzvédelemről szóló beszámolót, a munkanélküliségről, valamint a városmarketing-tevékenységről szóló tájékoztatókat, pénzügyi kérdéseket tárgyalva újabb dolgozói csoportok év végi juttatásairól határoztak.

Tűzvédelem

A Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló tárgyalásával kezdte munkáját a testület.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Németh Viktor beszámolójában 2016 és 2017 októbere között 413 beavatkozást igénylő eseményről adott számot, ebből Tiszaújváros területén 86 volt. 125 esetben történt téves riasztás (Tiszaújváros területén 60), 38 (Tiszaújváros területén 4) esetben a kiérkezés előtt felszámolták a tűzeseményt, 8 (Tiszaújváros területén 2) esetben pedig utólagosan értesült az ügyelet tűzesetről. Az előterjesztés kitért arra is, hogy az önkormányzat a tűzoltóság munkakörülményeinek segítésével, támogatások révén igyekszik hozzájárulni a hatékonyabb, magasabb fokú munkavégzéshez. Ezt a tűzoltóparancsnok mellett Szunyogh Zoltán a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató-helyettese és Macz János kirendeltségvezető is megköszönte, példaértékűnek nevezve az önkormányzat ezirányú tevékenységét. A laktanya 2017. évi felújításához, konkrétan a hálóhelyiségek felújítási és karbantartási munkáihoz, valamint öltözőszekrények beszerzéséhez 3 millió Ft, két szerállás átalakítási munkálataira a tényleges kivitelezési költség összegével megegyező, de maximum 14.760.000 Ft támogatást biztosított a testület. Összefoglalva, a testület - elfogadva a beszámolót - azt állapította meg, hogy az elmúlt időszakban a tűzoltóság a tűzoltási, tűzvédelmi, műszaki mentési tevékenységét nagyon jó színvonalon látta el. A tűzoltóság fiatal állománya ellenére is kiválóan teljesítette a feladatokat, minden tekintetben igyekeztek a tőlük elvárható legjobb teljesítményt nyújtani, melyek eredményeként Tiszaújvárosban és a tűzoltóság teljes működési területén biztosítani tudták az élet- és vagyonvédelem magas szintű ellátását.

Búcsú Tiszalöktől

Négy napirendi pontot zárt ajtók mögött tárgyalt a testület. A képviselők elbírálták a Bursa Hungarica ösztöndíjra beérkezett pályázatokat. Erről szólva Bráz György polgármester megjegyezte, a mostani bírálatkor 11-en estek el a támogatástól, azért, mert nem megfelelően nyújtották be pályázatukat.

A testület két személyi jellegű kérdésben is döntött. Öt személynek adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést, és 5 évre ismételten Nagyné Kántor Juditot nevezte ki a rendelőintézet főigazgatójává.

Információnk szerint a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala volt a legidőigényesebb témakör. Nem a korábbi ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos adminisztratív lépések okoztak fejtörést, hanem az egykori tiszalöki úttörőtábor tervezett értékesítése. Végül a testület engedélyezte, hogy a cég eladja a sokak számára szép emlékeket idéző ingatlant. A tábor ugyanis elvesztette varázsát, kihasználatlan, állaga romlik. Az esetleges bevételt - ahogy a korábbi értékesítések bevételét sem - nem éli fel a társaság, hanem újabb vagyont hoz létre belőle - hangsúlyozta a polgármester.

Pénzügyi döntések

Tiszaújváros képviselő-testülete legutóbb októberben hozott pénzügyi tárgyú döntéseket. Azóta több új kérelem érkezett, illetve felmerültek olyan feladatok is, melyek megvalósításához forrás biztosítása szükséges.

Az egyik ilyen feladat a Keleti-lakóövezettel függ össze. Az építési telkek kialakítása megtörtént, az 53 önkormányzati tulajdonú építési telket bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba. A közművesítés tervezése minden közműnél folyamatban van. A gázhálózat kialakítása érdekében a testület most felhatalmazta a polgármestert az elosztói csatlakozási szerződések megkötésére, valamint 7.239 ezer forint fedezetet biztosított a csatlakozási díj kifizetésére. A képviselő-testület októberi ülésén döntött az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál nem közfoglalkoztatott dolgozók év végi juttatásáról. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati szférában dolgozó közfoglalkoztatottak, illetve az év végi juttatásban nem részesülő munkavállalók is hozzájárultak munkájukkal az önkormányzat színvonalas feladatellátásához, munkájuk elismeréseként 10.000 Ft összegű ajándékutalványban részesülnek.

Tiszaújvárosban a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjai 2016-ban két alkalommal 50.000 Ft/fő jutalomban részesültek. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére most is gondoskodjon a szakalkalmazottak év végi juttatásáról.

Nem maradnak év végi juttatás nélkül a tisztségviselők sem. A képviselő-testület a polgármestert a 2017-ben végzett munkájának elismeréseként az idén januárban meghatározott mértéken (3 havi illetmény) túl további 3 havi illetménynek megfelelő összegű jutalomban részesítette, és felhatalmazta, hogy az alpolgármestert a 2017-ben végzett munkájának elismeréseként a meghatározott mértéken (2 havi illetmény) túl, ugyancsak további 3 havi illetménynek megfelelő összegű jutalomban részesítse.

A Tiszaújvárosban működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények zavartalan működése érdekében a testület megelőlegezett támogatást nyújtott az intézményeknek a 2018. évi önkormányzati támogatás terhére. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 10 millió, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 8 millió, a Tiszaújvárosi Református Óvoda 2 millió forint támogatást kapott.

A képviselő-testület 2016 szeptemberében döntött arról, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. Tiszapalkonya és Oszlár lakosai részére 2017. december 31-ig munkanapokon 50 %-os, Mezőkeresztes lakosai részére 2017. augusztus 31-ig munkanapokon 30 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosíthat a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben.

Az érintett települések polgármestereinek kérésére a testület a kedvezményeket 2018. december 31-ig meghosszabbította, melyeket kizárólag Tiszapalkonya, Oszlár, illetve Mezőkeresztes településkártya birtokában lehet igénybe venni munkanapokon. (A napirendi ponttal kapcsolatban lásd még „A Brassai ügy” című cikkünket az 5. oldalon.)

Munkanélküliség

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a munkanélküliség alakulásáról szóló tájékoztatót, mely a kiemelt adatok tekintetében részletesen kitér Tiszaújvárosra. A 2016-os és 2017-es augusztusi munkanélküliségi adatokat összevetve megállapítható, hogy a munkanélküliek száma (515 fő) kis mértékben (6,7 %-kal) csökkent, valamint a nők és férfiak aránya felcserélődött. Jelenleg a munkanélküliek 57 %-a férfi, 43 %-a nő.

A munkanélküliek között az iskolai végzettséggel nem rendelkező munkanélküliek (9 fő, 1,7 %), és az alapfokú iskolai végzettségűek (140 fő, 27,2 %) aránya szintén nőtt az előző évi arány-számokhoz viszonyítva, de a járás településeihez képest továbbra is jónak mondható arány. A szakiskolát végzettek száma 9 fő (1,7 %), szakmunkásképzőt 127 fő (24,7 %), gimnáziumot 84 fő (16,3 %) végzett, szakközépiskolai végzettséggel 87 fő (16,9 %) rendelkezik, a technikumot végzettek száma 25 fő (4,85 %), főiskolai végzettséggel 25 fő (4,85 %), illetve egyetemi végzettséggel 9 fő (1,7 %) rendelkezik.

Városunk munkanélküliségi rátája 4,2 %, ez az érték a megyei átlaghoz (7,72%) képest alacsonyabb, az országos átlagot (3,95 %) is csak kis mértékben haladja meg.

A város vezetése a kedvező munkanélküliségi ráta elérését és a város népességmegtartó erejének növelését egy vállalkozóbarát helyi adópolitika kialakításával segíti, számolva annak lehetőségével, hogy egy dinamikus, támogató környezet ösztönzőleg hat új vállalkozások alakítására, a meglévők bővítésére, a foglalkoztatottak számának növekedésére.

A hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (fiatalok, alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek) helyzetének javítása érdekében a város vezetése továbbra is fontos feladatának tekinti a közfoglalkoztatás szervezését az önkormányzat által működtetett intézményrendszeren belül. Az önkormányzat és intézményei, illetve gazdasági társaságai arra törekszenek, hogy minél több ember számára biztosítani tudják a foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeként meghatározott, legalább 30 napos foglalkoztatást. Az egyes nem szakmaspecifikus munkaköröket a közfoglalkoztatás keretében próbálják feltölteni. Ennek megfelelően az önkormányzat körébe tartozó intézmények, valamint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. március 1. és 2018. február 28. között 70 fő foglalkoztatását valósítják meg.

Városmarketing

Az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság október 25-i ülésén tárgyalta a 2017. évi városmarketing-tevékenységről szóló tájékoztatót, és az ügy fontosságára tekintettel javasolta, hogy a képviselő-testület is tűzze napirendjére ezt a témát.

Megállapítható, hogy igen sokrétű és széleskörű városmarketing-munka kezdődött meg településünkön ebben az évben, amelyhez nagymértékben hozzájárult az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság létrehozása.

A marketingfeladatok végrehajtásában központi szerepet kapott városunk turisztikai értékének bemutatása, a vállalkozók befektetési kedvének ösztönzése, valamint a helyi lakosság Tiszaújváros iránti elkötelezettségének és lokálpatriotizmusának erősítése.

Az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság kezdeményezésére a képviselő-testület által elfogadott ütemterv alapján megkezdődött az önkormányzat által üzemeltetett honlapok tartalmi és szerkezeti átalakítása, külső megjelenésének modernizálása. Az egyes weboldalak megújítása során kulcsfontosságú volt a városmarketing szempontok figyelembe vétele.

Az idei Triatlon Nagyhét kezdetére elkészült egy állandó szabadtéri installáció is „Tiszaújváros pont” névvel, és ezzel egyidejűleg új szlogen is született („Érezd magad otthon!”), az önkormányzat a nyári hónapokban a Városháztéren vezeték nélküli internetes elérést nyújtó wifi hotspotot biztosított, amely azon túl, hogy a téren zajló rendezvények résztvevőinek komfortérzetét növelte, városunk népszerűsítését is nagyban elősegítette.

Végezetül a tájékoztató kitér a még hátralévő feladatokra, amelyek közül kiemelten fontos a városapplikáció elkészítése. A tervek szerint az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg döntés születhet egy marketing célú, mobiltelefonos applikáció elkészítésére, amely első körben egy lakossági és turisztikai tájékoztató, információs szoftver létrehozását jelentené.

Ferenczi László