Református lesz a Katica óvoda

kr ulesA szülők mindegyike támogatta az óvoda egyházi fenntartásba adását.

Szeptember elsejétől a Tiszaújvárosi Református Egyházközség lesz a fenntartója a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Katica óvodájának - határozott a képviselő- testület május 10-én tartott rendkívüli ülésén. A grémium - elbírálva az energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatokat - öt lakóközösség számára összesen mintegy 2,6 millió forint támogatást ítélt meg.

A sikeresen működő református és katolikus általános iskola előrevetítette egy egyházi fenntartású óvoda létrehozásának igényét is Tiszaújvárosban, ezért a képviselő-testület - a református egyházközség kezdeményezésére - 2016 szeptemberében határozatba foglalta, azon szándékát, hogy a fenntartásában lévő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Katica óvodájának fenntartói jogát, vagy az üres épület használati jogát óvodai közfeladat ellátására a Tiszaújvárosi Református Egyházközségnek 2017. augusztus 31. napjával átadja. A testületi határozat rögzítette: az alternatíva kiválasztása során kiemelt fontosságú, hogy az társadalmilag elfogadott legyen, a társadalmi békét, nyugalmat fenntartó, valós helyi közösségi igényeket kielégítse, valamint biztosítsa a jelenlegi alkalmazotti közösség folyamatos, tartós foglalkoztatását.

2017 februárjában megindult az intézményátszervezés előkészítése. Az egyházközség nyilatkozatban erősítette meg azt a szándékát, hogy szeptember 1-jétől egyházközségi fenntartású óvodát indít Tiszaújvárosban, és kezdeményezte a Katica óvoda fenntartói jogának átvételét.

Az ellátott gyermekek szüleinek 100%-a nyilvánította ki írásban támogatását arra vonatkozóan, hogy Tiszaújvárosban létrejöjjön egy református óvoda a Katica óvoda fenntartói jogának átadásával. Az intézmény 10 óvodai dolgozójából 9 fő, és a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ alkalmazásában álló mindkét konyhai dolgozó támogatta a fenntartóváltást.

Óvodai nevelés az átszervezés után

Az óvodai ellátás jogszabályban meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében a Napközi Otthonos Óvoda fenntartása mellett a Katica óvoda fenntartói jogának átadásával egyidejűleg az egyházközséggel köznevelési szerződést köt az önkormányzat, hogy a Katica óvoda továbbra is részt vegyen a kötelező felvételt biztosító óvodai ellátásban. Ebben egyebek mellett rögzítik, hogy a református egyházközség, mint egyházi fenntartó, vallási szempontból elkötelezett köznevelési intézményt hoz létre. Az érintett épületben jelenleg ellátott minden gyermek számára ingyenesen biztosított a református óvodában az óvodai nevelés. Azon szülők számára, akik nem kívánják az egyházi intézmény szolgáltatásait igénybe venni, gyermekük önkormányzati óvodában történő elhelyezésére lehetőség nyílik. Az óvoda épületét és a feladatellátást szolgáló ingó vagyont ingyenes használatra átadja az önkormányzat.

A munkavállalók további foglalkoztatása is biztosított az új intézményben, a dolgozók közalkalmazottként szerzett jogai megmaradnak. Az önkormányzat az adott év költségvetésének tervezése során, a költségvetési kondíciók függvényében és a változó jogszabályi környezet figyelembevételével az új intézményre vonatkozóan is figyelembe veszi azokat a támogatási elveket és egyéb szabályokat, melyeket a saját fenntartású intézményei, továbbá az állami és egyházi fenntartású köznevelési intézmények esetében követ.

Az előzetes felmérés szerint - elfogadva az egyházközség kínálta lehetőséget - a 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka, és mindkét konyhai alkalmazott munkaviszonyt kíván létesíteni 2017. szeptember 1-jétől.

Az előzetes felmérés szerint a Katica óvodában jelenleg nevelkedő és a 2017/2018. nevelési évben továbbra is óvodai nevelésben maradó gyermekek szüleinek 100%-a az intézményben folytatva kívánja igénybe venni az óvodai ellátást (45 fő). Az óvodai felvételi eljárás során az egyházi óvodába 22 fő (10 óvodaköteles, 12 előfelvételes) jelentkezett. A létrejövő óvoda a 2017/2018. nevelési évet három óvodai csoport indításával kezdheti meg.

Előnyök és hátrányok

A református óvoda küldetése szerint színesíti városunk köznevelési kínálatát, lehetőséget biztosít a vallási és világnézeti szempontból elkötelezett családok számára a keresztény szellemiségben történő óvodai nevelés igénybevételéhez - áll az előterjesztésben. Az óvodai feladatellátás színvonala nem romlik, az egyházi fenntartó a jelenleg is alkalmazott pedagógiai programot veszi át és egészíti ki saját szempontjainak megfelelően, ezt vezeti be a 2017/2018. nevelési évtől. Az átszervezést követően a szülőkre, gyermekekre, a köznevelési szerződés miatt a vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett nevelésben való részvételhez fűződő joguk érvényesítésében aránytalan teher nem hárul.

A létrejövő óvodában a jelenlegi alkalmazottak látják el a feladatot, a nevelőmunkához szükséges mostani ingó- és ingatlanvagyont használva.

Előny továbbá, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda működtetéséhez eddig szükséges önkormányzati támogatás csökkenése hosszabb távon megtakarítást eredményezhet a város költségvetésében. Amennyiben a Katica önkormányzati fenntartásban maradna, a jelenlegi költségvetéssel számolva az egy gyermekre jutó önkormányzati támogatás 84 ezer forint lenne, egyházi fenntartás esetén 80 ezer forint önkormányzati támogatásra lenne szükség gyermekenként, vagyis összességében mintegy 4,9 millió forintra.

Az önkormányzat az egyházi óvoda fenntartójával is támogatási megállapodást köt, annak érdekében, hogy érvényesíthesse azokat a támogatási elveket és szabályokat, melyeket a saját fenntartású intézményei, továbbá az állami és egyházi fenntartású köznevelési intézmények esetében követ. Ennek szellemében az átszervezést követően a december 31- ig terjedő időszakra a református óvoda fenntartója 4,9 millió forint működési támogatást kap.

Tekintettel arra, hogy a jogszabályok alapján az egyházközség csak decemberben juthat hozzá az állami támogatáshoz, az önkormányzat szeptember 1-től 15 millió forint kölcsönt ad, annak érdekében, hogy az egyházi intézmény a működést meg tudja kezdeni. Az állami támogatás utalását követően 15 napon belül a fenntartó a havonkénti bontásban kapott kölcsönt egy összegben fizeti vissza.

Egy 5 millió forintos támogatási keretösszegről is döntött a testület, amely az előre nem látható kiadásokra nyújthat fedezetet az év során. Az összeg felhasználásáról - kérelem alapján - átruházott hatáskörben a polgármester dönt, tájékoztatva a képviselő-testületet.

Hátrányként, nehézségként az vetődhet fel, hogy az intézkedés a világnézetileg nem elkötelezett családoktól - akik különböző okokból nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy az önkormányzati fenntartású intézmény valamelyik óvodájában vegyék igénybe az ellátást - alkalmazkodást igénylő, esetleg szokatlan magatartási normák betartását várja el a fenntartó.

Társasházi felújítások

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében az energiatakarékossági pályázatok támogatására 15 millió forintot hagyott jóvá. A támogatás mértéke, témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes bruttó költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20 ezer forint.

A pályázati kiírás megjelenése óta 5 lakóközösség nyújtott be pályázatot, az eddig megítélt támogatás 2.664.828 forint. Most újabb 5 pályázatot bírált el a testület, összesen 2.664.828 forint támogatást nyújtva.

Ebből energiatakarékossági beruházásokra, felújításokra (nyílászárók cseréje) 270.083 forintot, gépészeti beruházásokra, felújításokra (villamoshálózat, vízvezeték felújítása) 2.364.265 forintot fordíthatnak a lakóközösségek.

A II. sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó Szövetkezet Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 1-5. sz. épületében a víz- és szennyvíz ejtő vezeték cseréjére meghibásodás miatt sürgősen - a szolgáltató felszólítására - sort kellett keríteni és azt a pályázat megjelenését megelőzően el kellett kezdeni. Tekintettel arra, hogy nem lehet pályázni megkezdett, illetve elvégzett beruházásra, felújításra, a testület egyedi döntéssel, a pályázatban meghatározott mértékű támogatásban részesítette a lakóközösséget, mivel előre nem tervezhetően, a társasház önhibáján kívül és a szolgáltató által előírtaknak megfelelően történ a hiba javítására. A pályázat szerinti támogatás mértéke, a 36 lakásos lakóépület részére 249.244 forint.

Ferenczi László

sulykorlatozas

NEPSZ2016

ADOBEV

50jubil

kozterkam

Kormányablak

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)

Ügyfélfogadás:

  •     Hétfő: 07:00 – 17:00
  •     Kedd: 08:00 – 18:00
  •     Szerda: 08:00 – 18.00
  •     Csütörtök: 08:00 – 18:00
  •     Péntek: 08:00 – 18:00

Telefonszámok:

Járási titkárság: 49/795-224
Információ: 49/795-244
Kormányablak: 49/795-242

pdfKözlemény - EKOP-1.2.26

mecenaslogo
tkronika280

48eves

KEFLOGO

its

mmsz

 

Copyright © 2015. Tiszaújváros Város Önkormányzata