Idén is lesz nyári juttatás

kr ulesA képviselők vita nélkül fogadták el a nyári juttatásról szóló előterjesztést.

Egyebek mellett nyári juttatás kifizetéséről határozott a képviselő-testület május 30-án tartott ülésén. Azonos elvek mentén egyaránt jutalomban részesülnek az önkormányzati szféra, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá az állami-, illetve egyházi fenntartású köznevelési intézmények dolgozói.

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, ezzel összefüggésben jóváhagyta a tavalyi pénzmaradványt, és sokakat érintő pénzügyi döntést hozott.

Tiszaújváros önkormányzati intézményeinek, valamint az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2018. január 1-jén 873.926.574 Ft volt, a 2018. évi gazdálkodás során 9.602.680.927 Ft bevétel mellett működésre, támogatásokra, fejlesztésekre, vagyongyarapításra 9.458.041.615 Ft fordítódott, a pénzkészletet korrigáló tételek összevont egyenlege 89.402.835 Ft, így a záró pénzkészlet 2018. december 31-én 1.107.968.721 Ft volt.

Ebből 1.016.770.300 Ft már beépült, egyrészt az önkormányzat költségvetésébe (1 milliárd Ft), másrészt a rendelőintézet költségvetésébe (16.770.300 Ft).

Az intézmények, illetve az önkormányzat fennmaradó 11.840.903 Ft maradványából az intézmények kötelezettségvállalásainak fedezetéhez 10.980.653 Ft szükséges, így a szabad maradvány mindössze 860.250 Ft, mely nem nyújt fedezetet a város eredeti költségvetésébe be nem épült kötelezettségvállalással terhelt kiadásokra, feladatokra. Ezekre a működési céltartalék nyújt fedezetet.

Ebből finanszírozza az önkormányzat az úgynevezett nyári juttatást is. A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét, kalkulált a várható kiadásokkal, bevételekkel és megállapította, hogy van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a közalkalmazottakat, a tiszaújvárosi állami és egyházi fenntartású iskolák, illetve az óvoda dolgozóit legfeljebb 100.000 Ft bruttó összegű nyári juttatásban részesítse. A testületi döntés értelmében a 200.000 Ft-nál nagyobb, vagy azzal azonos összegű havi bruttó illetménnyel rendelkező dolgozók esetében bruttó 100.000 Ft, a 200.000 Ft-nál kevesebbet kereső dolgozóknál a bruttó illetményük 50%-ának megfelelő nyári juttatás fizethető ki.

A teljes összegre az a kiosztás napján is aktív dolgozó jogosult, aki 2018. szeptember 1-jén és azt követően is folyamatosan munkaviszonyban állt és aktívan dolgozott. Azon munkavállalók, akik 30 napnál hosszabb ideig tartózkodtak a meghatározott időszak (2018. szeptember 1. - 2019. június 15.) alatt táppénzen, vagy más oknál fogva tartósan távol, a teljes távollét napjainak számával csökken a figyelembe vehető napok száma. Részmunkaidős dolgozó esetében a kifizethető összeg a munkaidejével arányos. Azon munkavállaló esetében, aki az önkormányzat intézményénél, vagy gazdasági társaságánál történő közfoglalkoztatás után került köztisztviselői, közalkalmazotti, vagy munkavállalói jogviszonyba, a közfoglalkoztatás időtartama is beszámítható a juttatásnál figyelembe vehető időtartamba. Az önkormányzati szférában 53.822.500 Ft és 10.495.350 Ft szociális hozzájárulási adó a juttatás költsége.

A testület úgy határozott, hogy a Tiszaújvárosban működő állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is az önkormányzati intézmények dolgozóival azonos mértékű nyári juttatásban részesüljenek, az önkormányzat intézményeinél leírt szempontok szerint.

A nyári juttatás kifizetéséhez itt 59.272.000 Ft támogatás szükséges. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ esetében 30.233.500 Ft, (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium; Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola), a Miskolci Tankerületi Központ esetében 1.792.500 Ft (B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye), a Szerencsi Szakképzési Centrum esetén 11.950.000 Ft (Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája), a Tiszaújvárosi Református Óvoda esetében 1.792.500 Ft, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola esetében 7.409.000 Ft, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola esetében 6.094.500 Ft.

A képviselők egyetértettek abban is, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói is részesüljenek nyári juttatásban, ugyanazokat az elveket érvényesítve, mint az önkormányzati alkalmazottak esetében.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére munkájuk elismeréseként bruttó 100.000 Ft nyári juttatás kifizetését hagyta jóvá a testület, a 2019. évi jutalom terhére.

Mindemellett a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak - az önkormányzati intézményeknél megfogalmazott szempontok szerint számított - nyári juttatásáról.

Ferenczi László