Színvonalasan, szakszerűen, törvényesen

kr hivatalA színvonalas közszolgáltatás záloga a tapasztalt, képzett munkaerő.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta és fogadta el a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ebből az alkalomból dr. Juhos Szabolcs jegyzőt kérdeztük.

- Ahogy mondani szokás, az első az ember. Kezdjük mi is velük. Milyenek a személyi feltételek a hivatalban?

- Figyelembe véve a hivatalnak a területi közigazgatásban, illetve a helyi közszolgáltatásban betöltött központi szerepét, alapvető célunk a magas kvalitású szakemberek megtartása, alkalmazása. Változatlanul magas, 78% a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, további pozitívum, hogy a felsőfokú végzettségűek között sok a másoddiplomával is rendelkező dolgozó. Megvizsgálva a végzettséggel és a képzettséggel összefüggő adatokat, kijelenthető, hogy a munkatársak az előírt képesítési előírásokkal rendelkeznek, valamennyien teljesítették a különböző jogszabályok által előírt képzési kötelezettségüket. A humánerőforrás helyzetével kapcsolatosan kiemelendő, hogy az elmúlt években egy tudatosabb, fegyelmezettebb, ugyanakkor humánus létszámgazdálkodást folytattunk. Egy-egy jogviszony megszűnésekor körültekintően vizsgáltuk a munkakör betöltésének szükségességét. Több esetben a feladatok átcsoportosításának, illetve a belső munkafolyamatok optimalizálásának köszönhetően elkerülhetővé vált a kieső munkatárs pótlása. Létszámleépítés pedig nem volt.

- A több foglalkoztatási szektorban már jelenlévő munkaerőhiány érződik a hivatalban?

- Sajnos egyre inkább begyűrűzik a közigazgatási szférába is, ami közép- és hosszútávon komoly problémát okozhat. Bár egyes munkafolyamatok automatizáltak ugyan, de a színvonalas közszolgáltatás egyik záloga továbbra is a tapasztalt, képzett személyi állomány. A kvalifikált és a közigazgatás iránt elkötelezett munkaerő megtartása, illetve kiválasztása egyre nagyobb kihívást fog jelenteni a jövőben.

- A városlakók elsősorban ügyfélként „találkoznak” a hivatallal. Mennyire lehetnek elégedettek?

- A hivatali ügyintézés elemzése és értékelése a beszámoló központi kérdése. Álláspontom szerint a hivatali ügyintézés objektív megítéléséhez a hatósági döntések ellen benyújtott jogorvoslatok számának, a hivatal tevékenységét érintő különböző felügyeleti és egyéb ellenőrzéseknek, valamint az ügyfelek jelzéseinek, észrevételeinek elemzése ad segítséget.

A beszámoló időszakában összesen 67.083 db ügyiratot iktattunk be. Az ügyintézési határidő túllépése miatt fellebbezés, panasz nem érkezett. A 12.592 önkormányzati és államigazgatási hatósági döntés elleni jogorvoslatok száma mindössze 6 db volt. A hivatalt az elmúlt évben a külső ellenőrző szervezetek 7 alkalommal ellenőrizték, jogszabálysértéseket, hibákat, mulasztásokat nem állapítottak meg. A hivatal köztisztviselőivel szemben bejelentés, panasz a beszámoló időszakában nem érkezett.

- Hivatali feladat a testületi és a bizottsági döntések szakszerű előkészítése, törvényességének biztosítása, valamint a döntések szabályoknak megfelelő hatékony, eredményes és gyors végrehajtása. E téren hogyan teljesítettek tavaly?

- Az ezzel kapcsolatos munka színvonalát jól mutatja, hogy a képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekkel, az ott meghozott 159 határozattal, és a megalkotott 21 rendelettel kapcsolatban törvényességi észrevétel, kifogás sem a Kormányhivatal, sem pedig a lakosság részéről nem érkezett.

- A hivatal egyben hatóság is, mellyel szemben nagyok az elvárások.

- A közigazgatási hatósági ügyintézés egyik fő jellemzője az ügyek jelentős száma. A 2018-ban keletkezett mintegy 12.500 ügy döntő többsége valamelyik hatósági ügytípusba sorolható. Bár a területi közigazgatás rendszerét érintő reformoknak köszönhetően csökkent a hivatalokban intézhető államigazgatási ügytípusok száma, ugyanakkor továbbra is megállapítható, hogy az ügyek rendkívül szerteágazóak, hiszen különböző hatósági engedélyeket adunk ki, kötelezettségeket állapítunk meg, nyilvántartásokat vezetünk, adókat szedünk be, bírságokat szabunk ki, végrehajtási cselekményeket foganatosítunk, hatósági ellenőrzéseket végzünk.

- Közismert a mondás: a hivatal malmai lassan őrölnek. Hogy állnak a határidőkkel, a bürokráciával?

- Az eljárási szabályok kötöttek, az ügyintézési határidők szabottak. Ezért alapvető fontosságú, hogy a jogszabályok következetes betartásával, az ügyfél és az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva járjunk el. Bár látszólag sok esetben rutin ügyeket intézünk, ez a munka is nagy odafigyelést, és nem utolsó sorban udvarias, empatikus bánásmódot igényel.

A közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében a hatósági eljárási szabályok módosítása mellett több új közigazgatási eljárási jogintézményt vezettek be az elmúlt években, például a sommás eljárást, a függő hatályú döntést. A módosítások célja az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása volt. Csökkent az engedélyhez kötött tevékenységek köre, több közigazgatási ügytípus esetén rövidültek az eljárási határidők. Meghatározott feltételek fennállásakor - a kérelemre indult eljárások esetén - főszabály lett az azonnali, de legfeljebb a nyolc napon belül történő döntéshozatal. A zökkenőmentes feladatellátás érdekében a szükséges munkaszervezési intézkedések időben megszülettek.

- Egyre többet hallani az elektronikus ügyintézésről. E tekintetben mi a helyzet?

- Az elektronikus ügyintézés bevezetése a helyi önkormányzatokra számos terhet rótt tavaly. Többek között a jegyzőnek, mint a helyi jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáért felelős személynek a hatályban lévő összes önkormányzati rendelet tartalmi deregulációját el kellett végeznie. Ennek keretében az E-ügyintézési törvénybe ütköző helyi normák módosítására vagy hatályon kívül helyezésére kellett javaslatot tenni. Így született meg az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos önkormányzati rendelet, amely 5 rendelet szabályait módosította az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően. Az elektronikus ügyintézés egyre jelentősebb elterjedése indokolta továbbá a belső folyamatok áttekintését, újjászervezését és az ehhez kapcsolódó belső szabályzatok felülvizsgálatát. Az elmúlt évet a magyar közigazgatásban többen a digitális átállás éveként aposztrofálják. Az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jei bevezetésével az állami és önkormányzati szervek számára kötelező lett az elektronikus ügyintézési szolgáltatások biztosítása.

Az E-ügyintézési törvény a magánszemélyek részére megteremti a lehetőséget arra, hogy ügyeiket elektronikus úton intézzék, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfélként eljáró jogi képviselők részére az elektronikus út igénybevétele kötelező. Mindezeken túl az ügyintézésért fizetendő közterhek, adminisztratív díjak, bírságok megfizetése elektronikus úton is teljesíthető.

Létrejött az úgynevezett teljes körű e-ügyintézési szint, melynek lényege, hogy az egész ügyintézési folyamat - kérelem beküldése, iktatás, szignálás, aláírás, kézbesítés - elektronikus úton történik. Az informatikai háttér rendelkezésre áll, a beszámoló készítésének időpontjában több ügytípus, például a helyi adóügyek esetében már biztosított az elektronikus ügyintézés ezen szintje.

- A közérdekű bejelentések, panaszok intézése hogyan zajlik?

- Tiszaújváros önkormányzata és a hivatal megfelelő alapossággal biztosítja az ilyen típusú jelzések kezelését és intézését. Valamennyi bejelentést - legyen az akár névtelen is - kivizsgálunk és amennyiben a bejelentő elérhetősége ismert, írásban tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről.

- Milyen végkövetkeztetés, megállapítás vonható le a hivatal 2018. évi tevékenységéről?

- Álláspontom szerint mind a külső felügyeleti ellenőrzések eredményei, mind az ügyintézés törvényességét, szakszerűségét alátámasztó hatósági statisztikai adatok azt mutatják, hogy a hivatal működése, és a hivatali ügyintézés továbbra is jó színvonalú, szakszerű és törvényes volt. A személyi állomány továbbra is garanciát nyújt a törvényes, szakszerű, és biztonságos működéshez, a feladatok végrehajtásához. Természetesen a feladatok változásához igazodóan folyamatosan vizsgáljuk a működéssel, végrehajtással összefüggő elvárásokat, feltételeket, körülményeket és amennyiben szükséges, a jövőben is megtesszük mindazokat az intézkedéseket, amelyek a hatékony működést elősegítik.

Ferenczi László