Fejléc kihagyása

Adópolitika

Nyilatkozat a tiszaújvárosi gazdaság fejlesztésére és a helyi befektetések ösztönzésére


Tiszaújváros Magyarország Észak-keleti régiójának meghatározó ipari központja. A város alapítói már a kezdetektől fogva kiemelt figyelmet fordítottak a helyi gazdasági szereplőkkel való együttműködésre, a különféle ipari beruházások támogatására.

A város vezetése – szem előtt tartva az itt élők életminőségének megőrzését és javítását, elősegítve a város népességmegtartó erejének növelését, valamint a városfejlesztési elképzelések megvalósítását – ezúton is kifejezésre kívánja juttatni azon szándékát, hogy teljes mértékben elkötelezett a helyi gazdaságfejlesztés iránt és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel támogatni fogja a Tiszaújvárosban jelenleg is működő, illetve a jövőben ide települő vállalkozásokat.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete szilárdan eltökélt a helyi gazdasági környezet fellendítése iránt, amely alkalmas a városunkban működő gazdasági szereplőkkel való gyümölcsöző, kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolat megőrzésére és további ápolására, ugyanakkor vonzó környezetet teremt a Tiszaújvárosban letelepedni, beruházni kívánó vállalkozások számára is.

A fenti célok érdekében elkötelezettek vagyunk egy vállalkozásbarát helyi adópolitika kialakításában, a beruházásokat ösztönző településrendezési eszközök és szabályok megalkotásában, valamint az önkormányzat hatáskörébe tartozó hatósági, engedélyezési eljárások hatékonyabb és bürokrácia-mentesebb lebonyolításában.

A jövőben megvalósuló potenciális üzleti fejlesztések támogatása és az ebből eredő foglalkoztatás növelése érdekében, a kölcsönös bizalom megalapozása és a kiszámíthatóság megteremtése jegyében készek vagyunk aktív párbeszédek folytatására a településünkön beruházást, illetve fejlesztést tervező piaci szereplőkkel.

Tiszaújváros, 2013. június 13.

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevében és megbízásából

Dr. Fülöp György
polgármester


H A T Á R O Z A T


A határozat a Képviselő-testület 2013. július 4-én megtartott ülésén elfogadásra került.

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszaújváros helyi adópolitikájának középtávú stratégiájára vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a város biztonságos és fenntartható működtetéséhez, valamint az indokolt fejlesztésekhez, beruházásokhoz a helyi iparűzési adó bevétele nyújtja a legfőbb forrást – a helyi adópolitika középtávú stratégia alkalmazásának alapfeltételeként rögzíti, hogy a helyi iparűzési adó bevételek szintje a város 5. pontban meghatározott alapvető működését nem veszélyeztetheti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 04.

2./ A Képviselő-testület a tiszaújvárosi gazdaság fejlesztése és a helyi befektetések ösztönzése tárgyában elfogadott Nyilatkozatban megfogalmazott célok elérése érdekében 2015. január 1-jei hatállyal a helyi iparűzési adó általános mértékét 0,1 százalékponttal 1,9 %-ra, az építményadó általános mértékét 50,-Ft/m2-rel, 900 Ft/m2-re csökkenti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 30.

3./ A Képviselő-testület a középtávú vállalkozásbarát helyi adópolitika kialakítása érdekében – az 1. és 5. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén - a helyi iparűzési adó mértékét minimum az alábbiak szerint fokozatosan mérsékli:

január 1-jétől minden évben legalább 0,1 százalékponttal, de célkitűzésként azzal a mértékkel csökkenti a helyi iparűzési adó mértékét, hogy az adó általános mértékének tervezett csökkentése miatt kieső tárgyévi iparűzési adó bevételt várhatóan elérje, vagy haladja meg a gazdasági konjunktúrából, a betelepülő új vállalkozások tevékenységéből, illetve az üzembe helyezett új beruházásokból származó adótöbblet. A helyi iparűzési adó mértéke - ezen középtávú adóstratégia keretében - nem csökkenhet 1,3 % alá.

Amennyiben az adónövekmény a további adócsökkentés lehetőségét megteremti, úgy az Önkormányzat vizsgálja a középtávú adóstratégiájának újratárgyalását.

4./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jelenlegi jogszabályok felhatalmazása alapján kivethető helyi adónemek közül új adónem bevezetését nem tervezi.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5./ A Képviselő-testület – felelősséget érezve a városban élők és a jövő nemzedéke iránt, szem előtt tartva a település működőképességét – alapelvként kívánja rögzíteni, hogy a 3. pontban tervezett adócsökkentési folyamatot a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között, az alapvető működést biztosító kötelező és a jelenleg önként vállalt önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetve, a költségvetési egyensúly fenntartása mellett fogja elfogadni és végrehajtani azzal, hogy az önként vállalt feladatokra fordítható éves keretösszeg jelentősen nem növelhető.

Mindezek érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – az e tárgyban elfogadott Nyilatkozattal, a mindenkor hatályos jogszabályi környezettel, az önkormányzatok finanszírozási rendszerével, valamint az e határozatban foglaltakkal összhangban – minden év november 30. napjáig vizsgálja meg a következő évre tervezett adócsökkentés bevezetésének körülményeit, indokoltságát és - figyelembe véve a város legnagyobb adófizetőivel, jelentős beruházásokat tervező gazdasági társaságokkal folytatott konzultációk eredményét is – tegye meg javaslatát.

Felelős: polgármester
Határidő: minden év november 30.